Hem signat un acord de col·laboració establertes que tenen per objecte el desenvolupament d’un projecte d’assistència d’assessorament empresarial per donar suport a les noves iniciatives empresarials sorgides a l’entorn del *Parc de *Recerca UAB.

L’Acord subscrit amb aquesta Entitat, contempla la seva vigència per períodes anuals, per la qual cosa cada any, efectuem la seva renovació i mantenim les mateixes línies Modalitats de col·laboració:

  • Diagnòstics inicials de viabilitat de projectes
  • Assessorament en l’elaboració de plans de negoci
  • Suporti per a la realització de plans comercials
  • Suport parar la realització de plans financers (balanç, compte de pèrdues i guanys, tresoreria)
  • Assessorament en la realització de plans de promoció / comunicació (actuacions a dur a terme, materials, adequació continguts web als objectius comercials)
  • Diagnòstics sobre la situació de l’empresa des de ’una perspectiva empresarial
  • Assessorament en l’estratègia de creixement

pruab

Data:   28 d’abril de 2014