Francesc Alegre Bosch

Per tenir èxit en el negoci que volem posar en marxa, es necessari seguir un procés de planificació en el que es van perfilant les necessitats  requerides per arribar a portar-lo a terme amb èxit. Veiem les…

Dintre de les etapes de la planificació podem identificar-ne unes que considerem  bàsiques i que  poden condicionar l´èxit o el fracàs de la idea de negoci

Quines son aquestes etapes que condicionen l´èxit o el fracàs? o quines son aquestes condicions ?. Bé, creiem que les podríem reduir a cinc que considerem bàsiques i fonamentals, de forma que si alguna d´aquestes no es compleixen, trencant la cadena que  formen entre sí, el negoci serà un fracàs absolut

 1. La primera condició es aquella que fa referència al producte o servei i que es pot definir com “Que el producte o servei en sí aporti i ofereixi valor als clients, resolgui les seves necessitats y/o solucioni els seus problemes”.

Tenim, segons això , el producte adequat?. Hem estudiat i analitzat en profunditat lo que els clients necessiten?. El meu producte s’adapta a aquestes necessitats?.

 1. Com a segon pas per aconseguir aquest èxit hauríem de complir amb la segona condició que es la de que “ els productes o serveis que pretenc oferir siguin els que els potencials clients vulguin o necessitin i que, en el cas afirmatiu, estiguin disposats a comprar”.

Pensem que  moltes vegades podem creure que la idea de negoci que tenim serà un producte que es vendrà sense dificultats i amb gran èxit, però hem de tenir en compte que encara que la gran idea ens sembli perfecte podria ser que els clients no estiguessin disposats a comprar i pagar per ells.  Les raons poden ser varies i entre altres, com exemples tenim:

        • Preu inadequat.
        • Pobre qualitat del producte.
        • Complicacions tecnològiques .
        • Falta de diferenciació versus competència.
        • Aportació insuficient de beneficis al client.
        • Utilització complexa.

Tenint en compte tot això, creiem que els clients seleccionats estan disposats a comprar-me el producte ?  Hem fet una bona gestió de marketing per generar la demanda?  Hem segmentat correctament el mercat?

 1. Arribats en aquest punt, si les dos primeres condicions les compleix el nostre producte, entrarem a la tercera condició que no es altre que la de “ determinar el preu al que el client vulgui comprar el nostre producte o servei”.

Per fixar el preu haurem de tenir en compte el cost del producte, el benefici que volem aconseguir, el preu de mercat dels productes similars, el valor que el producte te per els usuaris, els beneficis que aporta i la novetat, com a elements principals.

Però , també haurem de valorar la capacitat adquisitiva del segment al que adrecem la nostra oferta perquè podria passar que tot i ser el producte que necessitin no poguessin fer front al preu marcat.

Després de considerar tot això, ens hem  de preguntar, hem valorat si el preu fixat compleix amb els condicionants que acabem d`indicar?

 1. Si la meva idea de negoci compleix amb les tres primeres condicions es necessari aconseguir el poder satisfer las expectatives que hem creat als nostres clients. Seria una quarta condició.

Dintre de les diverses formes de satisfer aquestes expectatives hem d’incloure entre altres i com exemples:

        • La qualitat del producte i la seva regularitat.
        • Els terminis de pagament.
        • La forma d’entregar el producte.
        • La facilitat de contactar amb nosaltres.
        • Les relacions que establim.
        • La dedicació personal.
        • L’assistència tècnica.

Tenim present que l´èxit de la idea de negoci necessita crear també la satisfacció del client?.

 1. Com a cinquena condició necessitem estudiar i definir la forma d’aconseguir els ingressos i la quantia dels mateixos.

Aquests ingressos han de ser suficients per generar els recursos necessaris per cobrir totes les despeses que es generin durant el temps considerat i aportin al emprenedor o empresari uns beneficis que l´hi compensin per la inversió feta, tenint sempre en compte que no hi ha negoci si no hi ha beneficis.

Per tant, s´ha fet una estimació profunda dels ingressos que es poden obtenir abans de llançar el producte o servei al mercat. Consideres que es basic?.

 

Si vols assessorament per part dels Seniors de SECOTbcn sobre temes de gestió empresarial, clica aquí.